Wywiad w Gazecie Wyborczej

Gazeta Wyborcza

Wywiad z Dorotą Fedorowską, mediatorem przy Centrum Promocji Zdrowia we Wrocławiu, z listy SMR i KSM, Prezesem Fundacji EDUCO, współautorką programu Studiów Podyplomowych „Mediator”.

Mediator pełni dyżur pod telefonem: 71 373 55 90, 602 12 45 60, e-mailem: mediacje@fedorowska.pl

Więcej można poczytać na: www.fedorowska.pl

 


Mediator Sądowy – Zawód z Perspektywami

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu otwiera nowy kierunek studiów podyplomowych, przygotowujący słuchaczy do wykonywania zawodu mediatora sądowego.

Dziennikarz:  Mediator sądowy – kto to taki?

Dorota Fedorowska-mediator: Kończy się era rozwiązywania sporów wyłącznie na podstawie wyroków sądu. Od ponad trzydziestu lat świat wykorzystuje instytucję mediacji do ugodowego rozstrzygania sporów. Mediator to osoba neutralna, niezaangażowana w konflikt, która dzięki swemu rzetelnemu przygotowaniu i za pomocą określonych procedur pomaga stronom dojść do porozumienia poza salą sądową. Ugoda zawarta przed mediatorem, a zatwierdzona przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Polskie prawodawstwo od niedawna umożliwia naszym obywatelom skorzystanie z ugodowej metody rozwiązywania sporów cywilnych na drodze mediacji, stąd pojawiło się zapotrzebowanie na mediatorów.

D:  Co to oznacza dla przeciętnego Polaka?

D.F. : W dużym skrócie – oszczędność czasu, nerwów i pieniędzy. Strony zaistniałego konfliktu cywilnego – rodzinnego, gospodarczego, sąsiedzkiego – nie muszą już kierować wniosku czy pozwu do sądu, czekać na terminy rozpraw, stawiać się w sądzie oraz ponosić wysokich kosztów reprezentacji prawnej lub opinii biegłych sądowych, aby rozstrzygnąć zaistniały spór. Mogą to zrobić w dużo bardziej przyjaznych dla siebie warunkach – w biurze zawodowego mediatora. Mediator zapewnia przestrzeganie zasady dobrowolności uczestnictwa, równowagi między stronami, poufności przebiegu spotkań i zgodność wypracowanej ugody z prawem. Zaletą mediacji jest jej niekonfrontacyjny charakter i wspólne wypracowywanie ugody. Już nie sąd, nie pełnomocnicy, ale sami zainteresowani, przy wsparciu mediatora, decydują o opiece nad dziećmi, wysokości alimentów, wspólnym majątku czy rozwiązaniu sporu gospodarczego. Mediacja sprowadza walkę między ludźmi do walki z problemami.

D:  Kto może zostać mediatorem?

D.F. :  Nie może to być osoba przypadkowa. Ustawa określa, że mediatorem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych. Gdy 2003 roku zostałam mediatorem, niewiele osób wiedziało, na czym polega ten zawód. Teraz, gdy planowane są zmiany w Kodeksie Postępowania Cywilnego oraz Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym, który przewiduje obligatoryjność mediacji (sąd będzie miał obowiązek poinformować strony o możliwości skorzystania z mediacji, ale udział w niej będzie dobrowolny), gwałtownie wzrośnie zapotrzebowanie na mediatorów.

D:  Jakie predyspozycje trzeba mieć do wykonywania tego zawodu?

D.F. :  Najbardziej przydaje się umiejętność nawiązywania i podtrzymania kontaktów międzyludzkich, umiejętność słuchania, jasnego wyrażania myśli, łagodzenia i rozwiązywania konfliktów czy naturalna skłonność do pokojowego rozstrzygania sporów. Oferowane przez nas studia podyplomowe umożliwiają poszerzenie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie mediacji.

D:  Czy trzeba ukończyć prawo, aby być mediatorem sądowym?

D.F. :  Wbrew pozorom zawód mediatora sądowego nie wymaga ukończenia studiów prawniczych, choć w sporach gospodarczych może to być atutem. W konfliktach rodzinnych i dotyczących nieletnich pożądani są absolwenci psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji, poradnictwa wychowawczego i rodzinnego. Na studia zgłaszają się również przedstawiciele innych zawodów, którzy widząc przyszłość zawodu mediatora, chcą się przekwalifikować.

D: Ofert w Polsce jest wiele, dlaczego warto wybrać akurat ofertę waszej uczelni?

D.F. :  Siłą naszego programu jest doświadczenie prowadzących i treningowy charakter zajęć. Nie ma wśród wykładowców teoretyków. W trosce o rzetelne przygotowanie zawodowe naszych słuchaczy uczelnia zaangażowała specjalistów z doświadczeniem w zlecaniu spraw sądowych do mediacji, w prowadzeniu mediacji, wreszcie w popularyzacji mediacji.
To bardzo ważna informacja dla osób podejmujących decyzję o przekwalifikowaniu się lub poszerzeniu swoich umiejętności. Do tej pory zgłosiło się wielu chętnych i zgłoszenia nadal napływają. Liczy się kolejność zgłoszeń.

D: Co uzyskują absolwenci studiów podyplomowych „Mediator”?

D.F. : Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych i prawo do starania się o wpis na listę stałych mediatorów sądowych. Odtąd, jako stali mediatorzy sądowi, zyskują możliwość prowadzenia mediacji z polecenia sądu.

D: Jaki jest koszt zdobycia zawodu mediatora sądowego?

D.F. : Studia trwają dwa semestry. Ich koszt wynosi 2250 złotych za semestr, i – co niezmiernie ważne – płatność może być rozłożona na raty.
Dorota Fedorowska jest psychologiem mediatorem, członkiem Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych


Dorota Fedorowska jest psychologiem mediatorem, członkiem Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych