V. Miejsce Postępowania Mediacyjnego

Miejscem postępowania mediacyjnego jest Wrocław, Polska, chyba że strony postanowiły na piśmie inaczej, np. porozumiewanie za pomocą drogi elektronicznej itp.