Literatura

1. Dorota Fedorowska „VADEMECUM ZAWODOWEGO MEDIATORA CZ.I”

WPROWADZENIE DO MEDIACJI

Przedmowa > Spis treści >  Rekomendacje >  Zamów >

Vademecum Zawodowego Mediatora cz.I
2. Dorota Fedorowska „VADEMECUM ZAWODOWEGO MEDIATORA CZ.II”

MEDIACJA KROK PO KROKU

Przedmowa >  Spis treści >  Rekomendacje >  Zamów >

Vademecum Zawodowego Mediatora cz.II
3. Dorota Fedorowska „WARSZTAT PRACY ZAWODOWEGO MEDIATORA”

Przedmowa >  Spis treści >  Rekomendacje >  Zamów >

Warsztat Pracy Zawodowego Mediatora

 

4. ZALECENIE Nr R(99) 19 Komitetu Ministrów Rady Europy) krajów członkowskich, dotyczące mediacji w sprawach karnych.

5. ROZPORZ!DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych – Dz. U. Nr 108 z dnia 26 czerwca 2003 r., poz. 1020

6. ROZWĄZYWANIE SPORÓW ZBIOROWYCH – Dz.U.1991.55.236 (U), roz.3 Mediacja i Arbitraż

7. ROZPORZ!DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 18 maja 2001r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich. – Dz.U. z 2001r., Nr 56, poz. 591, now. z 5 listopada 2002 r.

8. REKOMENDACJA Nr R(98) 1 Komitetu Ministrów Rady Europy) krajów członkowskich, w sprawie mediacji rodzinnej

9. USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw – Dz.U.05.172.1438 z dnia 9 września 2005 r.)

10. RAFAL MOREK „MEDIACJA I ARBITRAŻ” (art.1831 – 18315, 1154-1217 KPC) Komentarz, wyd. C.H.Beck, 2006

11. RED. BEATA CZARNECKA-DZIALUK, DOBROCHNA WÓJCIK „Mediacja. Nieletni przestępcy i ich ofiary”, wyd.Oficyna Naukowa,Warszawa1999

12. MACIEJ BOBROWICZ „MEDIACJE GOSPODARCZE – JAK MEDIOWAGI PRZEKONYWAG, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2004

13. ZBIGNIEW KMIECIAK „MEDIACJA I KONCYLIACJA W PRAWIE ADMINISTRACYJNYM”, wyd. Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2004