X. Ugoda

1. Po zawarciu ugody mediator niezwłocznie składa protokół w sądzie, który byłby właściwy do rozpoznawania sprawy według właściwości ogólnej lub wyłącznej.

2. W razie skierowania przez sąd sprawy do mediacji mediator składa protokół w sądzie rozpoznającym sprawę.

3. Po zawarciu ugody przed mediatorem i złożeniu protokołu w sądzie strona składa w sądzie wniosek o przeprowadzenie postępowania co do zatwierdzenia ugody poprzez nadanie jej klauzuli wykonalności lub – gdy ugoda nie podlega wykonaniu w drodze egzekucji – poprzez jej zatwierdzenie postanowieniem.

4. Ugoda zawarta przed mediatorem ma po jej zatwierdzeniu przez sąd moc prawną ugody zawartej przed sądem.