VII. Postępowanie Mediacyjne

1. Postępowanie mediacyjne odbywa się na posiedzeniach mediacyjnych lub drogą elektroniczną na zgodny wniosek stron. Jedno posiedzenie trwa do 1-dnej godziny zegarowej.

2. Po uzgodnieniu ze stronami i mediatorem, Pełnomocnik Kancelarii określa termin i miejsce lub formę pierwszego posiedzenia mediacyjnego oraz dokonuje odpowiedniego powiadomienia stron i mediatora. Jeśli, na zgodny wniosek stron, mediacja będzie się odbywać drogą elektroniczną, Pełnomocnik Kancelarii ustala terminy komunikacji internetowej.

3. Na każdym etapie postępowania mediator może zwrócić się do każdej ze stron o przedstawienie dodatkowych informacji. Informacje przedstawione przez stronę mediator ujawnia drugiej stronie, chyba że udzielając ich strona zastrzegła, że mediator ma je zachować w poufności.

4. Strony zobowiązują się do współdziałania z mediatorem w dobrej wierze, a w szczególności do przedkładania odpowiednich dokumentów, składania wyjaśnień i uczestniczenia w sesjach mediacyjnych.

5. W sprawach o prawa majątkowe, w których można ustalić wartoœć przedmiotu sporu, realizowanej na wniosek stron, czas trwania mediacji jest zgodny z RMS z dnia 10 września 2015 roku tj. 3 miesiące, z możliwoœcią jego wydłużenia za zgodą obu stron i prowadzącego mediatora do dwóch kolejnych miesięcy, ale nie więcej niż do momentu odbycia sześciu posiedzeń mediacyjnych (6-ciu godzin zegarowych). Przekroczenie przedłużonego terminu oraz iloœci wskazanych posiedzeń jest możliwe, lecz skutkuje ponoszeniem dodatkowych opłat za każde posiedzenie mediacyjne, zgodnie z obowiązującym cennikiem godzinowym.