XIV. Tabela Opłat

1. Opłata rejestracyjna wynosi 60/190,00 zł netto + VAT od wnioskodawcy.

Zaliczka jest bezzwrotna i jest niezależna od kosztów przeprowadzenia mediacji.

2. Opłata mediacyjna wynosi:

W SPRAWACH O PRAWA MAJĄTKOWE, W KTÓRYCH MOŻNA USTALIĆ WARTOŚĆ PRZEDMIOTU SPORU

A – 1% od wartości sporu, ale nie więcej niż wg. tabeli opłat dostępnej w Kancelarii

lub

B – Na podstawie rzeczywistego nakładu pracy mediatora mierzonego liczbą godzin poświęconych mediacji oraz godzinową stawką jego wynagrodzenia uzgodnioną ze stronami.

Koszt spotkania wstępnego – 190,00 zł,

Koszt jednego posiedzenia mediacyjnego – 190/290,00 zł,

Za następne rozpoczęte posiedzenie mediacyjne danego dnia – 190/290,00 zł,

Koszt projektu ugody i protokołu – 100,00 zł / 1 arkusz A4

Przy osobach fizycznych, występujących w sprawach osobistych, stosuje się dolne stawki.

Przy osobach prawnych i podmiotach gospodarczych stosuje się górne stawki.

W SPRAWACH O PRAWA MAJĄTKOWE, W KTÓRYCH NIE MOŻNA USTALIĆ WARTOŚCI PRZEDMIOTU SPORU ORAZ O PRAWA NIEMAJĄTKOWE

C  – Na podstawie rzeczywistego nakładu pracy mediatora mierzonego liczbą godzin poświęconych mediacji oraz godzinową stawką jego wynagrodzenia uzgodnioną ze stronami.

Koszt spotkania wstępnego (do 1-dnej godziny zegarowej) – 190,00 zł,

Koszt jednego posiedzenia mediacyjnego (do 1-dnej godziny zegarowej) – 190/290,00 zł,

Za każdą następną godzinę danej sesji – 190/290,00 zł,

Koszt projektu ugody i protokołu, za każdą rozpoczętą godzinę pracy – 190/290,00 zł

Przy osobach fizycznych, występujących w sprawach osobistych, stosuje się dolne stawki.

Przy osobach prawnych i podmiotach gospodarczych stosuje się górne stawki.

Wartość przedmiotu sporu określają wspólnie strony. W razie braku zgody między stronami odnośnie określenia tej wartości lub powstania uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości jej określenia, wartość przedmiotu sporu oznacza Pełnomocnik Kancelarii.

Opłata mediacyjna uiszczana jest na rachunek bankowy wskazany przez Sekretariat Kancelarii w wezwaniu do jej uiszczenia lub w Sekretariacie Kancelarii.

Dodatkowe 50% opłaty mediacyjnej określonej w ustępie 2 XIV punktu niniejszego Regulaminu, pobierane jest za udział każdego kolejnego mediatora, w przypadku wyznaczenia w postępowaniu mediacyjnym więcej niż jednego mediatora.

Dodatkowe honorarium w wysokości określonej przez Pełnomocnika Kancelarii może zostać pobrane za przygotowanie przez mediatora opinii, o której mowa w sutepie 5 IV punktu niniejszego Regulaminu

W przypadku rezerwacji terminu i niestawiennictwa stron lub odwołania go mniej niż 7 dni przed spotkaniem, naliczane są koszty takie same, jak za odbytą mediację, uwzględniające koszty dojazdu, wynajmu sali, wynagrodzenia mediatora. Zwyczajowo koszt ten pokrywa strona nie stawiająca się lub odwołująca spotkanie po wskazanym wyżej terminie.

Odrębnie naliczane są koszty np. opinii ekspertów i biegłych.

 

TABELA OPŁAT MEDIACYJNYCH

W SPRAWACH O PRAWA MAJĄTKOWE,
W KTÓRYCH MOŻNA USTALIĆ WARTOŚĆ PRZEDMIOTU SPORU

Tabela opłat mediacyjnych

Do wszystkich podanych cen należy doliczyć stawkę 23% VAT.

Jeżeli w danej mediacji prowadzone są sprawy majątkowe i niemajątkowe, koszty mediacji są sumowane.