XV. Postanowienia Końcowe

  1. Przepisy niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio do postępowania mediacyjnego:
    a/ w którym biorą udział więcej niż dwie strony
    b/ w którym strony lub Pełnomocnik Kancelarii , za zgoda stron, uznaja za uzasadnione wyznaczenie więcej niż jednego mediatora
  2. Kompetencje Pełnomocnika Kancelarii określone w niniejszym Regulaminie przysługują również, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Pełnomocnika Kancelarii, innej wskazanej przez niego osobie