IV. Zadania i Obowiązki Mediatora

1. Mediator udziela pomocy stronom w sposób bezstronny i niezależny w ich negocjacjach zmierzających do polubownego rozwiązania sporu.

2. Mediator nie rozstrzyga sporu między stronami, lecz stara się ułatwić stronom osiągnięcie porozumienia.

3. Mediator powinien starać się kontrolować przebieg postępowania mediacyjnego, kierując się zasadami słuszności, bezstronności i niezależności oraz biorąc pod uwagę wnioski stron.

4. Mediator może odbywać spotkania z każdą ze stron pod nieobecność drugiej strony.

5. Mediator może proponować stronom skorzystanie z ekspertów lub, w przypadku zgodnego wniosku stron, przedstawić własną opinię na piśmie co do istoty okoliczności faktycznych i prawnych sporu, o ile posiada wiedzę w danej dziedzinie.