Regulamin mediacji

REGULAMIN POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO
Kancelaria Mediacyjna "Primum Consensus" Dorota Fedorowska

I. ZAKRES ZASTOSOWANIA REGULAMINU

  1. Regulamin stosuje się, jeżeli strony wyraziły pisemną zgodę na rozwiązanie wynikłego między nimi sporu w drodze mediacji, według Regulaminu Postępowania Mediacyjnego Kancelaria Mediacyjna "Primum Consensus" Dorota Fedorowska we Wrocławiu przed lub po powstaniu takiego sporu.
  2. Strony mogą uzgodnić, że postępowanie mediacyjne w ich sprawie będzie w określony sposób odbiegało od postanowień niniejszego Regulaminu dotyczących przebiegu postępowania mediacyjnego.

II. WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO   →

III. WYZNACZANIE MEDIATORA   →

IV. ZADANIA I OBOWIĄZKI MEDIATORA   →

V. MIEJSCE POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO   →

VI. JĘZYK POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO   →

VII. POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE   →

VIII. REJESTRACJA PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO   →

IX. POUFNY CHARAKTER POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO   →

X. UGODA   →

XI. ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO   →

XII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA CENTRUM I MEDIATORA   →

XIII. OPŁATY   →

XIV. TABELA OPŁAT   →

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE   →