II. Wszczęcie Postępowania Mediacyjnego

1. Postępowanie mediacyjne zostaje wszczęte:

a/ na wspólny pisemny wniosek stron sporu o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego; albo

b/ gdy jedna ze stron sporu wniesie pisemny wniosek o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego, a druga strona wyrazi zgodę na piśmie na udział w mediacji w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej odpisu wniosku przez Dyrektora Kancelarii

c/ na podstawie postanowienia sądu kierującego strony do mediacji

2. Wspólny wniosek stron o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego powinien zawierać:

a/ oznaczenie stron postępowania mediacyjnego wraz z podaniem ich adresów,

b/ określenie przedmiotu sporu wraz z podaniem jego wartości przy sprawach o prawa majątkowe

c/ określenie stanowisk stron wraz z ich uzasadnieniem

d/ podpisy stron

e/ wymienienie dokumentów uzasadniających wniosek o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego.

3. Wspólny wniosek stron o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego może również zawierać:

a/ wskazanie miejsca i języka postępowania mediacyjnego

b/ wskazanie mediatora wyznaczonego przez strony

c/ wniosek o wyznaczenie mediatora przez Pełnomocnika Kancelarii

4. Postanowienia ustępów 2 i 3 II punktu niniejszego Regulaminu stosuje się również odpowiednio do wniosku składanego tylko przez jedną ze stron.

5. Wraz z wnioskiem składanym przez jedną ze stron powinien zostać złożony jego odpis dla drugiej strony.

6. Dopuszcza się, że wspólny wniosek stron w rozumieniu ustępu 2 punktu II niniejszego Regulaminu mogą stanowić dwa odrębne pisma, o ile zawierają dane określone w tym ustępie.