XII. Odpowiedzialność Prawna Kancelarii i Mediatora

1. Odpowiedzialność prawna Kancelarii i mediatora jest ograniczona jedynie do przypadków winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.

2. Kancelaria i mediator nie ponoszą wobec stron odpowiedzialności za działania związane z postępowaniem mediacyjnym toczącym się według postanowień niniejszego Regulaminu, poza zakresem określonym w ustępie poprzedzającym.