VI. Język Postępowania Mediacyjnego

Językiem postępowania mediacyjnego jest język polski, chyba że strony postanowiły na piśmie inaczej.