IX. Poufny Charakter Postępowania Mediacyjnego

1. Fakt odbycia mediacji i jej przebieg ma charakter poufny. Informacje przekazane mediatorowi przez strony lub inne osoby podczas postępowania mediacyjnego nie mogą być przez niego ujawniane.

2. Mediator nie powinien być powoływany na świadka w postępowaniu sądowym, arbitrażowym lub jakimkolwiek innym na okoliczność faktów i twierdzeń ujawnionych w postępowaniu mediacyjnym.

3. Strony są zobowiązane do przestrzegania poufności postępowania mediacyjnego i nie mogą wykorzystywać ani przedstawiać w charakterze dowodów w postępowaniu sądowym, arbitrażowym lub jakimkolwiek innym, żadnych faktów i dokumentów ujawnionych w toku postępowania mediacyjnego, a w szczególności:

a/ stanowisk lub sugestii wyrażonych przez drugą stronę co do możliwego rozstrzygnięcia sporu

b/ustępstw uczynionych przez drugą stronę w trakcie postępowania mediacyjnego

c/ propozycji uczynionych lub poglądów wyrażonych przez mediatora

d/ faktu, że druga strona wyrażała zamiar przyjęcia propozycji co do sposobu polubownego zakończenia sporu, lub takiego zamiaru nie wyrażała

4. Strony nie mogą powoływać się na poufny charakter postępowania mediacyjnego celem utajnienia okoliczności, na które powoływały się w jego toku, a które mogą być ustalone także poza postępowaniem mediacyjnym.

5. Osoby trzecie mogą być obecne na sesji mediacyjnej jedynie za zgodą stron i mediatora.