XI. Zakończenie Postępowania Mediacyjnego

1. Postępowanie mediacyjne kończy się:

a/ zawarciem przez strony pisemnej ugody

b/ złożeniem przez mediatora Pełnomocnikowi Kancelarii oświadczenia na piśmie o bezcelowości lub niemożności prowadzenia dalszego postepowania mediacyjnego

c/ złożeniem przez stronę Pełnomocnikowi Kancelarii oświadczenia na piśmie o wycofaniu się z postępowania mediacyjnego

d/ z upływem czasu przeznaczonego na postępowanie mediacyjne w zapisie na mediację lub we wcześniejszych uzgodnieniach stron, przy czym czas ten może zostać przedłużony w każdej chwili za zgodą obu stron

e/ w terminie 7 dni od dnia, w którym bezskutecznie upłynął termin do wniesienia przez strony opłat przewidzianych w niniejszym Regulaminie;

f/ poddaniem przez strony na piśmie wynikłego między nimi sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego.

2. W sprawie zakończonej w spostępowaniu mediacyjnym przez Kancelarię, strony mogą złożyć wniosek o ponowne wszczęcie postępowania mediacyjnego, wówczas stosuje się taki sam tryb jak dla każdego nowego wniosku o mediację.