Warsztat Pracy Zawodowego Mediatora Spis treści

ilośc stron: 161
rozmiar: 23 x 17 cm
cena 49,00 zł

CD – wzory druków i arkuszy mediacyjnych
cena 15,00 zł
SPIS TREŚCI

PRZEDMOWA
WSTĘP
1. WPROWADZENIE DO FORM KIEROWANIA I PROCEDUR RADZENIA SOBIE Z KONFLIKTEM
1.1. Co to jest konflikt oraz kiedy i jak powstaje?
1.2. Jak ograniczać konflikt, czyli nie dopuszczać do jego powstawania?
1.3. Jak pobudzać konstruktywny konflikt, czyli stymulować jego powstawanie?
1.4. Jak rozwiązywać już zaistniały konflikt?
1.5. Procedury radzenia sobie z konfliktem
1.5.1. Decyzje administracyjne
1.5.2. Negocjacje
1.5.3. Mediacje
1.5.4. Arbitraż
1.5.5. Sąd
2. PSYCHOLOGIA KOMUNIKACJI W MEDIACJI
2.1. Czym jest komunikacja?
2.2. Model procesu komunikacji według Sronera, Freemana, Gilberta
2.3. Bariery komunikacji
2.4. Komunikat jednoznaczny
2.5. Rodzaje relacji międzyludzkich
2.6. Przejmowanie głosu w komunikacji
2.7. Komunikat „ja”
2.8. Konstruktywna krytyka w komunikacji międzyludzkiej
3. PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE WSKAZANIA I PRZECIWWSKAZANIA DO MEDIACJI
3.1. Psychologiczne i społeczne wskazania do mediacji
3.2. Psychologiczne i społeczne przeciwwskazania do mediacji
4. KORZYŚCI Z MEDIACJI DLA STRON
5. JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO MEDIACJI?
5.1. Czynności potrzebne przy organizowaniu warsztatu pracy mediatora
5.2. Sposób rejestracji działalności gospodarczej mediatora
6. TRUDNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI MEDIATORA PRZED PODJĘCIEM MEDIACJI
6.1. Możliwe trudności mediatora
6.2. Prawa i obowiązki mediatora
6.3. Kiedy i jak mediator wnioskuje o udostępnienie akt sprawy kierowanej do mediacji?
6.3.1. Wniosek mediatora o udostępnienie akt sprawy kierowanej do mediacji
6.3.2. Pisemna zgoda stron na wgląd mediatora w akta sprawy
7. PRZYKŁADY PISM INICJUJĄCYCH MEDIACJĘ
7.1. Skierowanie sprawy do mediacji na podstawie postanowienia sądu (sprawa cywilna)
7.2. Skierowanie sprawy do mediacji na podstawie postanowienia sądu (sprawa cywilan rodzinna)
7.3. Skierowanie sprawy do mediacji na podstawie postanowienia sądu (sprawa cywilna gospodarcza
7.4. Skierowanie sprawy do mediacji na podstawie postanowienia sądu (sprawa karna)
7.5. Skierowanie sprawy do mediacji na podstawie postanowienia sądu (sprawa karna dla nieletnich)
7.6. Skierowanie sprawy do mediacji na podstawie wniosku strony (sprawa cywilna)
8. MONOLOG MEDIATORA JAKO PODSTAWOWE NARZĘDZIE WPROWADZENIA STRON W KONWENCJĘ PRACY MEDIACYJNEJ
8.1. Wystąpienie otwierające ? rozpoczęcie spotkania
8.2. Omówienie defi nicji mediacji. Czym jest mediacja i na czym polega?
8.3. Omówienie celu mediacji
8.4. Omówienie metod pracy
8.5. Wyjaśnienie stronom etapów mediacji
8.6. Czas mediacji
8.7. Zasady mediacji
8.8. Zadania mediatora
8.9. Zadania stron
8.10.Co decyduje o powodzeniu i wspiera satysfakcję w mediacji?
8.11. Różnice w stanowiskach ? pomoc czy utrudnienie?
8.12. Koszt mediacji
8.13. Korzyści z mediacji
9. ZAWARCIE KONTRAKTU ? USTALENIE ZASAD I SPOSOBU POROZUMIENIA SIĘ W MEDIACJI
10. PODPISANIE UMOWY O MEDIACJI I O PRZEPROWADZENIE MEDIACJI
10.1.Wzór umowy o mediacji i o przeprowadzenie mediacji w sprawie cywilnej
10.2.Wzór umowy o mediacji i o przeprowadzenie mediacji w sprawie cywilnej rodzinnej
10.3.Wzór umowy o mediacji i o przeprowadzenie mediacji w sprawie karnej dla nieletnich
11. OKREŚLANIE ARENY SPORU, CZYLI O CZYM BĘDZIEMY ROZMAWIAĆ W MEDIACJI?
11.1. Notatki z pierwszego posiedzenia mediacyjnego
11.2. notatkił z kolejnego posiedzenia mediacyjnego
12. PREZENTACJA STANOWISK, CZYLI PIERWSZE PROPOZYCJE STRON MEDIACJI
12.1. Techniki najczęściej stosowane przez mediatora na etapie pierwszych propozycji
12.2. Wzory arkuszy pomocnych przy zbieraniu i porządkowaniu stanowisk stron
12.2.1. Wzór arkusza pomocnego przy zbieraniu informacji od stron ? mapa konfliktu
12.2.2. Wzór arkusza pomocnego przy zbieraniu informacji od stron ? analiza porównawcza interesów stron
13. WENTYLACJA, CZYLI OBNIŻANIE NAPIĘCIA EMOCJONALNEGO STRON
14 DOCIERANIE DO POTRZEB CZYLI BUDOWANIE WZAJEMNEGO ZROZUMIENIA
14.1.Techniki najczęściej stosowane przez mediatora na etapie budowania zrozumienia
14.2. Najczęściej zadawane przez mediatora pytania na etapie budowania zrozumienia
14.2.1. Docieranie do potrzeb. Krok I. Otwieranie drzwi. Zachęta do szczerej rozmowy o: oczekiwaniach, roszczeniach, życzeniach
14.2.2. Docieranie do potrzeb. Krok II. Pytania przeformułowujące zgłaszane oczekiwania, życzenia, interesy na potrzeby
14.2.3. Docieranie do potrzeb. Krok III. Przełamywanie oporu przed mówieniem o swoich potrzebach (małomówna osoba w mediacji)
14.2.4. Docieranie do potrzeb. Krok IV. Wspieranie wzajemnego zrozumienia
14.3. Wzór arkusza pytań do etapu budowania wzajemnego zrozumienia
15. ROLA SPOTKAŃ NA OSOBNOŚCI W PRZEŁAMYWANIU IMPASU ? ANALIZA SYTUACJI I POSZUKIWANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ
15.1. Cel spotkań na osobności
15.2. Cechy narady zespołu
15.3. Czego mediator powinien unikać?
15.4. Wzór arkusza pytań do spotkań na osobności
16. POSZUKIWANIE WSPÓLNEGO STANOWISKA
16.1. Czynności mediatora na etapie poszukiwania wspólnego stanowiska
16.2. Wzory arkuszy porządkujących propozycje stron
16.2.1. Wzór a7kusza zgodności i rozbieżności stanowisk
16.2.2. Wzór arkusza selekcji najlepszych rozwiązań
16.2.3. Wzór arkusza do negocjacji ostatecznego rozwiązania
17. WERYFIKACJA WYKONALNOŚCI UGODY
17.1. Czy ugoda jest zgodna z prawem?
17.2. Czy ugoda jest słuszna?
17.3. Czy ugoda jest adekwatna?
17.4. Czy ugoda jest praktyczna?
17.5. Czy ugoda jest wykonalna (realistyczna)?
17.6. Czy ugoda jest sprawiedliwa?
17.7. Czy ugoda jest trwała?
17.8. Wzór arkusza do weryfi kacji poszczególnych propozycji ugody
18. SFORMUŁOWANIE I PODPISANIE PISEMNEJ UGODY
18.1. Czynności mediatora przy formułowaniu ugody
18.2. Wzór ugody – podstawowe składniki ugód mediacyjnych
18.3. Przykład ugody mediacyjnej w sprawie cywilnej
18.4. Przykład ugody mediacyjnej w sprawie rodzinnej
18.5. Przykład ugody mediacyjnej w sprawie karnej dla nieletnich
19. PROTOKÓŁ CZY SPRAWOZDANIE Z MEDIACJI?
19.1. Przepisy określające obowiązki mediatora w sprawach cywilnych, karnych i karnych dla nieletnich
19.1.1. Wybrane przepisy Ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o zmianie ustawy ? Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
19.1.2. Wybrane przepisy Rozporządzenia MS z dnia 13 czerwca 2003 roku w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych
19.1.3. Wybrane przepisy Rozporządzenia MS z dnia 18 maja 2001 roku w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich
19.2. Przykład protokołu z mediacji cywilnej
19.3. Przykład sprawozdania z mediacji karnej dla nieletnich
20. JAK WNIOSKOWAĆ O ZATWIERDZENIE PRZEZ SĄD UGODY MEDIACYJNEJ?
20.1. Wzór wniosku o zatwierdzenie ugody mediacyjne i nadanie jej klauzuli wykonalności. Mediacja podjęta na podstawie skierowania sądu
20.2. Wzór wniosku o zatwierdzenie projektu ugody mediacyjnej, w formie ugody zawartej przed sądem. Mediacja podjęta na podstawie wniosku stron
20.3. Wzór wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem. Mediacja podjęta na podstawie wniosku stron
21. KIEDY I JAK WYSTAWIĆ RACHUNEK DLA SĄDU, A KIEDY DLA STRON?
21.1. Wzór rachunku dla stron
21.2. Wzór rachunku dla sądu karnego
21.3. Wzór rachunku dla sądu rodzinnego dla nieletnich
22. ZAPROSZENIE CZY WEZWANIE NA MEDIACJĘ?
22.1. Wzór zaproszenia i zapytania o zgodę na mediację, na wniosek jednej ze stron
22.2. Wzór zaproszenia / wezwania na mediację ze skierowania sądu ? sprawa cywilna
22.3. Wzór zaproszenia i zapytania o zgodę na mediację ze skierowania sądu ? sprawa karna dla nieletnich
23. KIEDY I JAK MOŻNA PRZEDŁUŻAĆ CZAS MEDIACJI?
23.1. Wzór wniosku o przedłużenie czasu trwania mediacji kontraktowej
23.2. Wzór wniosku o przedłużenie czasu trwania mediacji ze skierowania sądu.
23.3. Wzór wniosku o zawieszenie postępowania sądowego na czas trwania mediacji
23.4. Wzór wniosku o wznowienie postępowania sądowego po zakończeniu realizacji ugody cząstkowej
24. OSOBOWOŚĆ I ETYKA MEDIATORA
24.1. Osobowość zawodowego mediatora
24.2. Etyka zawodowego mediatora
24.2.1. Standard I. Mediator dba o dobrowolność uczestniczenia w mediacji i zawierania porozumienia
24.2.2. Standard II. Mediator jest neutralny wobec przedmiotu sporu
24.2.3. Standard III. Mediator jest bezstronny wobec uczestników mediacji
24.2.4. Standard IV. Mediator dba o poufność mediacji
24.2.5. Standard V. Mediator rzetelnie informuje strony o istocie i przebiegu mediacji
24.2.6. Standard VI. Mediator dba o wysoki poziom swoich kwalifi kacji zawodowych
24.2.7. Standard VII. Mediator współpracuje z innymi specjalistami dla dobra postępowania mediacyjnego
24.2.8. Standard VIII. Przerwanie lub zakończenie postępowania mediacyjnego
24.2.9. Standard IX. Mediator zapewnia stronom odpowiednie miejsce do prowadzenia mediacji
24.2.10. Standard X – Mediator rzetelnie informuje o swoich usługach
O AUTORCE
BIBLIOGRAFIA
ANEKS
I. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich
II. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych
III. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 18 czerwca 2003 roku, w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym
IV. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 30 listopada 2005 roku, w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym
V. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 sierpnia 2001 roku, w sprawie wysokości i szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich

PRZEDMOWA
REKOMENDACJE

 

powrót do strony głównej