Doradztwo Psychologiczne

DORADZTWO PSYCHOLOGICZNE

Kierujemy do osób indywidualnych, rodzin, grup, firm i organizacji. Wspieramy też rodziny z problemem niepełnosprawności ich członka np. dziecka, dorosłego. Nie rozwiązujemy problemów naszych klientów, ale pomagamy im znaleĄć drogę do samodzielnego rozwiązania. Razem ćwiczymy, próbujemy, eksperymentujemy nowe sposoby spostrzegania, myślenia, postawy, działania.

Pracujemy z klientem w formie:

1.  indywidulanych i grupowych spotkań,
2.  grup wsparcia
3.  warsztatów indywidulanych i grupowych
4.  seminariów
5.  wykładów

CO DECYDUJE O SUKCESIE NASZEGO KLIENTA?

Każdy człowiek, nastawiony na rozwój zadaje sobie tego typu pytanie. Odpowiedzi na nie może być tyle, ilu jest ludzi czy przedsiębiorców. Doświadczenie wielu z nich potwierdza jednak regułę dwóch czynników decydujących o sukcesie:

1. Kompetencje własne, gdy mówimy o sukcesie indywidualnym oraz tych, z którymi chcemy lub musimy współpracować np. kolegów, przyjaciół, pracowników – w odniesieniu do realizowanych zadań, celów czy zakresu obowiązków:

a. kompetencja merytoryczna – wiedza i umiejętności zawodowe, wiedza o grupie, firmie czy organizacji, w ramach której jesteś aktywny, świadomość jej misji

b. umiejętności transferowe, czyli uzupełniające w stosunku do wiedzy zawodowej, a które nabywa się przy okazji realizacji innych zadań np. umiejętności organizacyjne, planowania, podejmowania decyzji czy rozwiązywania problemów; zwykłe doświadczenie życiowe

2. Zaangażowanie własne, gdy mówimy o sukcesie indywidualnym oraz tych, z którymi chcemy lub musimy współpracować np. kolegów, przyjaciół, pracowników w odniesieniu do realizowanych zadań, celów czy zakresu obowiązków:

a. motywacja – entuzjazm osoby w stosunku do powierzonych jej zadań

b. pewność siebie – wiara w siebie i swoje umiejętności

CO Z NASZYCH SPOSTRZEŻEŃ MOŻE DLA PAŃSTWA WYNIKAĆ?

Wymienione przykładowo czynniki są najczęściej podstawą do wyznaczania drogi szkoleniowej dla naszego klienta na wszystkich szczeblach społecznych, zarządzania i poziomach odpowiedzialności.

Pełna analiza potrzeb pozwala na zastosowanie odpowiedniego programu szkoleniowego. Przygotowując projekt, uwzględniamy indywidualne potrzeby naszego klienta czyli szyjemy na miarę. Służymy lepszemu wykorzystaniu mocnych stron i uzupełnieniu braków w kompetencjach i zaangażowaniu.

Osiągany sukces indywidualny zwiększa sukces na poziomie globalnym np. grupy, firmy, organizacji. Osiągany sukces w jednej dziedzinie przekłada się też na pozostałe.

CO ZYSKUJE KLIENT KORZYSTAJĄCY Z NASZEGO SPOJRZENIA NA SUKCES?

1. Wyższą efektywność rodziny, grupy czy zespołów pracowniczych przy niewielkim liczebnie składzie czy zatrudnieniu.

2. Zwiększenie elastyczności w działaniu i podejmowaniu decyzji.

3. Podejmowanie bardziej adekwatnych działań w sytuacji dokonujących się przemian.

4. Zwiększenie umiejętności sięgania po właściwą wiedzę i jej praktycznego zastosowania ukierunkowanego na wypełnienie misji własnej, rodziny, grupy, zespołu, organizacji, firmy.

5. Uświadomienie sobie rzeczywistej wartości własnej, rodziny, zespołu, firmy będącej odpowiednikiem zasobów intelektualnych oraz motywacji i zaangażowania własnego oraz innych osób w sukces własny, rodziny, grupy, firmy czy organizacji.

6. Poprawa stosunków interpersonalnych w rodzinie, grupie, firmie, organizacji.

7. Przeistoczenie zwykłej czy przeciętnej osoby, rodziny, organizacji w uczącą się, której kultura wewnętrzna pozwala nagradzać jednostki za dzielenie się wiedzą, a nie za sam fakt jej posiadania.

Nasze usługi obejmują swoim zakresem:

usługi mediacyjne, poradnictwo psychologiczne, wsparcie psychologiczne, zarządzanie konfliktami, polubowne rozwiązywanie konfliktów rodzinnych, wsparcie w mobbingu, separacja, rozwód, negocjacje.