III. Wyznaczanie Mediatora

1. Do dyspozycji każdej ze stron jest Główny mediator. Jeżeli jednak któraś ze stron nie wyrazi zgodny na jego udział w sprawie lub sam mediator z jakichkolwiek przyczyn nie wyrazi zgodny lub nie będzie mógł poprowadzić mediacji w danej sprawie, wtedy mediator powinien być wyznaczony wspólnie przez strony z Listy mediatorów współpracujących, prowadzonej przez Kancelaria Mediacyjna "Primum Consensus". ("Lista mediatorów")

2. Jeżeli strony nie wyznaczyły wspólnie mediatora ani nie wniosły o wyznaczenie mediatora przez pełnomocnika Kancelarii, niezwłocznie po wszczęciu postępowania mediacyjnego Pełnomocnik Kancelarii zwraca się do stron, aby wyznaczyły mediatora w terminie 14 dni od otrzymania wezwania. Do wezwania dołącza się listę mediatorów.

3. Pełnomocnik Kancelarii niezwłocznie wyznacza mediatora z Listy mediatorów, jeśli:

a/ strony wniosły wniosek o wyznaczenie mediatora przez Pełnomocnika Kancelarii lub

b/ strony nie wyznaczyły mediatora w terminie 14 dni od otrzymania wezwania Pełnomocnika Kancelarii do wyznaczenia mediatora

4. Pełnomocnik Kancelarii wzywa strony do wyznaczenia innego mediatora, jeśli:

a/ osoba wyznaczona przez strony nie może przyjąć albo odmówi przyjęcia powierzonej jej funkcji;

albo

b/ poprzednio wyznaczony mediator został wyłączony przez Pełnomocnika Kancelarii

5. Jeśli strony nie wyznaczą innego mediatora, w razie zajścia okoliczności określonych w ustępie 4, III punktu niniejszego Regulaminu, w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, Pełnomocnik Kancelarii wyznacza niezwłocznie mediatora z Listy mediatorów.

6. Każda ze stron może z ważnych przyczyn żądać wyłączenia mediatora, wkładając wniosek o jego wyłączenie do Pełnomocnika Kancelarii w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o wyznaczeniu mediatora lub od podjęcia wiadomości o przyczynach wyłączenia.

7. Pełnomocnik Kancelarii rozpoznaje wniosek o wyłączenie mediatora niezwłocznie. Decyzja Pełnomocnika Kancelarii nie wymaga uzasadnienia.

8. Przed przyjęciem funkcji w każdej kolejnej sprawie mediator składa w Kancelarii pisemne oświadczenie o swojej bezstronności i niezależności.