XIII. Opłaty

1. Opłaty z tytułu postępowania mediacyjnego prowadzonego przez Kancelarię obejmują:

a/ opłatę rejestracyjną

b/ opłatę mediacyjną

c/ zaliczkę na wydatki Kancelarii

2. Każda ze stron postępowania mediacyjnego prowadzonego według niniejszego Regulaminu jest zobowiązana wpłacić bezzwrotną opłatę rejestracyjną w wysokości określonej w punkcie XIV Regulaminu.

3. Jeżeli wniosek o przeprowadzenienie postępowania mediacyjnego został złożony tylko przez jedną ze stron, Pełnomocnik Kancelarii, doręczając drugiej stronie odpis wniosku, wzywa ją do wpłacenia opłaty rejestracyjnej.

4. Strony są zobowiązane solidarnie wpłacać przed rozpoczęciem pierwszej sesji mediacyjnej opłatę rejestracyjną i mediacyjną w wysokości określonej w punkcie XIV Regulaminu, z której pokrywane jest między innymi wynagrodzenie mediatora.

5. W przypadku konieczności poniesienia przez Kancelarię wydatków przekraczających zwyczajowo przyjęte rozmiary, strony są zobowiązane wpłacić zaliczkę na te wydatki w wysokości określonej przez Pełnomocnika Kancelarii.