VIII. Rejestracja Przebiegu Postępowania Mediacyjnego

1. Przebieg postępowania mediacyjnego i oświadczenia stron wyrażone w jego trakcie nie są utrwalane.

2. Mediator może sporządzać notatki dla lepszego rozumienia przebiegu postępowania mediacyjnego i stanowisk stron. Notatki te mediator powinien zniszczyć po zakończeniu postępowania mediacyjnego.

3. Z przebiegu mediacji sporządza się protokół, w którym oznacza się miejsce i czas przeprowadzenia mediacji, a także imię, nazwisko, (nazwę) i adresy stron, imię i nazwisko oraz adres mediatora, a ponadto wynik mediacji. Protokół podpisuje mediator.

4. Jeżeli strony zawarły ugodę przed mediatorem, ugodę zamieszcza się w protokole albo załącza się do niego. Strony podpisują ugodę. Niemożność podpisania ugody mediator stwierdza w protokole.

5. Mediator doręcza stronom odpis protokołu.

6. Protokół postępowania mediacyjnego przechowuje się w archiwum Kancelarii wraz z kopią wniosku o przeprowadzenie mediacji i ewentualnie kopią zawartej ugody przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania mediacyjnego.

7. Dokumenty przechowywane w archiwum mogą być udostępniane wyłącznie stronom lub upoważnionym przez nie osobom.