Regulamin Zakupów

Kancelaria Mediacyjna działająca pod adresem http://www.fedorowska.pl jest platformą prowadzoną przez osobę fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą:

Kancelaria Mediacyjna „PRIMUM CONSENSUS”, Dorota Fedorowska, z siedzibą we Wrocławiu:

Plac Powstańców Śląskich 17A, pok.. 222, 53-329 Wrocław

NIP: 897-136-91-66 , REGON: 930841047

SŁOWNICZEK:

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku. Dni ustawowo wolne od pracy nie są uwzględniane.

Czas realizacji zamówienia – jest to czas, w jakim platforma Fedorowska.pl dokona skompletowania i wysłania zamówienia lub dokona skompletowania i dostarczenia zamawianych książek lub płyt do punktu odbioru zamówień;
w przypadku usług zlecanych przez platformę – jest to czas, w jakim podejmie kontakt ze zlecającym, celem ustalenia niezbędnych do realizacji zlecenia szczegółów.

Punkt odbioru zamówień – jest to lokal przedsiębiorstwa w/w, w którym można odbierać towary zarezerwowane do zakupu osobistego przez Klienta. Adresy Punktów odbioru zamówień wskazane są na stronie Fedorowska.pl. między innymi w zakładce „Kontakt”. Faktura Pro-Forma – faktury takie są wystawiane w celu uzyskania wpłaty lub jako potwierdzenie zamówienia. Nie są natomiast dowodami księgowymi, o których mowa w § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003 r. nr 152, poz. 1475 ze zm.)

Konsument – Klient, będący osobą fizyczną, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron,
z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

§ 1. Warunki realizacji zamówienia

Zamówienia można składać:

1. 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.fedorowska.pl

2. Telefonicznie (Dział Obsługi Klienta)

Informacje zawarte na stronie internetowej nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”), lecz zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia.

Co do zasady momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Fedorowska.pl jest chwila otrzymania przez Klienta powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji.

W przypadku zamówień wysyłkowych, towar jest wysyłany na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Wymagany jest kompletny adres z kodem pocztowym, na który ma być wysłane zamówienie oraz numer telefonu kontaktowego osoby odbierającej przesyłkę.

§ 2. Ceny produktów

1. Ceny na stronie Fedorowska.pl zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich; do ceny zamawianych usług należy doliczyć 23% VAT.

2. Ceny znajdujące się przy towarze, nie zawierają kosztów dostawy.

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Fedorowska.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta, dodatkowo potwierdzona w wiadomości e-mail, potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty (z ewentualnym kosztem dostawy) przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności. Koszt dostawy (jeśli wystąpi), doliczany jest do cen towarów na fakturze lub paragonie.

§ 3. Modyfikacja zamówienia

1. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu spakowania paczki.

2. Zmian można dokonać kontaktując się z Działem Obsługi Klienta (patrz: zakładka „Kontakt”)

3. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z części lub całości zamówienia. Jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry to zwrot należności nastąpi na konto Klienta (w terminie do 7 dni),
z którego płatność została dokonana.

§ 4. Formy płatności

Zapłaty za zamówienia można dokonać:

A. Gdy zamówienie jest odbierane w punktach odbioru zamówień:

1. Osobiście tylko gotówką – w przypadku, gdy zamówienie jest odbierane w Punkcie Odbioru Zamówień

B. Gdy zamówienie ma być wysłane:

1. Osobiście gotówką (pobranie) – przy odbiorze zamówienia od pracownika firmy przewozowej, wykonującej usługę dostarczenia paczki.

2. Przelewem bankowym na konto:

Credit Agricole Bank Polska S.A. 47 1940 1076 30 83 7232 0000 0000

Aby uniknąć opóźnień w księgowaniu i w celu prawidłowego zidentyfikowania przelewu, w tytule należy podać rodzaj i datę zamówienia.

Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez fedorowska.pl zapłaty za zamówienie lub po zgłoszeniu zamówienia w formie pobraniowej (za zaliczeniem).

§ 5. Czas realizacji zamówień

Czas realizacji zamówienia to 14 dni roboczych. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania paczki lub dostarczenia zamawianych pozycji do punktu odbioru zamówień. W przypadku, gdy w zamówieniu znajdują się pozycje, dla których czas realizacji zamówienia jest różny, wtedy zamówienie jest realizowane tak jak pozycja, na którą trzeba czekać najdłużej. W razie niemożliwości realizacji zamówienia w terminie określonym powyżej, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany wraz z określeniem nowego terminu realizacji zamówienia, nie dłuższego jednak niż 30 dni od dnia otrzymania zamówienia. Klient może w takim przypadku zrezygnować z zamówienia, a także strony mogą umówić się na dłuższy termin realizacji zamówienia.

§ 6. Warunki reklamacji

Fedorowska.pl zobowiązuje się dostarczyć Klientowi zamówioną rzecz bez wad fizycznych, zmniejszających jej wartość lub użyteczność, o właściwościach, o których klient został zapewniony w trakcie składania zamówienia oraz w stanie zupełnym, jak również prawnych.

Aby zgłosić reklamację, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta telefonicznie lub e-mailem (patrz: zakładka „Kontakt”).

Fedorowska.pl w ciągu 7 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta.

Warunki rozpatrzenia reklamacji:

1. Dostarczenie wadliwej książki lub płyty wraz z dowodem zakupu lub jego kopią do punktu odbioru zamówień, z którego była odbierana, lub gdy było to zamówienie wysyłkowe, należy odesłać wadliwy towar na adres:

Kancelaria Mediacyjna „PRIMUM CONSENSUS”,
Dorota Fedorowska, z siedzibą we Wrocławiu:
Siedziba nr1: ul. Legnicka 46/47, 53-674 Wrocław

z dopiskiem „reklamacja”

2. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Fedorowska.pl wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy i odeśle na własny koszt, chyba, że możliwa będzie naprawa towaru i Klient takiej naprawy zażąda. W przypadku braku możliwości naprawy i wymiany towaru (np. z powodu wyczerpania nakładu), Klient ma prawo odstąpić od umowy, a Fedorowska.pl zwróci Klientowi całkowitą należność za reklamowany towar w terminie 14 dni. Klient może również – zamiast odstępowania od umowy – żądać stosownego obniżenia ceny.

3. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane. Koszt wysyłki reklamowanego towaru zostanie zwrócony Klientowi przez Fedorowska.pl przelewem na rachunek bankowy podany przez Klienta.

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy/zwrot towaru

1. Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta – Klient, będący osobą fizyczną, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą (Konsument), może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Wyjątek stanowią koszty dostarczenia rzeczy w przypadku, gdy Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez platformę Fedorowska.pl. W takiej sytuacji platforma Fedorowska.pl nie jest zobowiązana do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (ponad kwotę najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Fedorowska.pl).

2. W celu odstąpienia od umowy Klient powinien złożyć Fedorowska.pl na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z przesłaniem dowodu zakupu, jego kopii, a następnie niezwłocznie dokonać zwrotu towaru w stanie niepogorszonym do Fedorowska.pl na adres:

Kancelaria Mediacyjna „PRIMUM CONSENSUS”,
Dorota Fedorowska, z siedzibą we Wrocławiu:
Siedziba nr1: ul. Legnicka 46/47, 53-674 Wrocław
z dopiskiem „zwrot”

Zwrotu towaru należy dokonać nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy.

Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia od umowy nie jest obowiązkowe.

Wzór formularza odstąpienia od umowy wraz ze szczegółowym Pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu jest przesyłany także przez Fedorowska.pl Klientowi każdorazowo na jego życzenie wraz z potwierdzeniem warunków złożonego zamówienia, zarówno w formie e-mail na adres podany przez Klienta przy składaniu zamówienia oraz w formie pisemnej (papierowej) wraz z przesyłką.

3. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Fedorowska.pl prześle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania na piśmie lub na podany przez Klienta w oświadczeniu adres e-mail (po wyraźnym zaznaczeniu takiej opcji – patrz: Załącznik nr 1).

5. Fedorowska.pl niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem §7 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

6. Fedorowska.pl dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Fedorowska.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Płyty CD, płyty DVD, programy komputerowe zapisane na nośnikach muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko), jeżeli w takiej formie zostały dostarczone. W przypadku, gdy opakowanie płyt CD, płyt DVD, programów komputerowych zapisanych na nośnikach zostało naruszone (usunięta folia, zniszczone pudełko) prawo do odstąpienia od umowy Konsumentowi nie przysługuje.

§ 8. Dane osobowe

1. Składając zamówienie lub rejestrując się w platformie Fedorowska.pl Klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych oraz na ich przetwarzanie do celów realizacji zamówienia.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Składając zamówienie na platformie Fedorowska.pl Klient tym samym akceptuje warunki umowy. Klient potwierdza tę okoliczność, jak również sam fakt zapoznania się z warunkami umowy, poprzez zaznaczenie właściwej opcji w interaktywnym formularzu. Potwierdzenie zawarcia umowy z Fedorowska.pl zostaje przesłane na adres e-mail podany przez Klienta w zamówieniu.
2. Fedorowska.pl informuje, iż Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

– Klient może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Fedorowska.pl,

– Klient może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej z Fedorowska.pl umowy,

– Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Fedorowska.pl, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz w oddziałach terenowych, których adresy są wskazane na stronie http://www.federacja-konsumentow.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl.

– Niezbędne informacje i pomoc Klient otrzyma także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

3. Obecność towarów na stronach Fedorowska.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a także przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 30 maja 2014 roku.

Załącznik nr 1 – Wzór formularza odstąpienia od umowy

Załącznik nr 2 – Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy